Saugoti savo paslaptį - išmintinga, bet tikėtis, kad kiti darys tą patį - kvailystė.