Jokia priežastimi negalima pateisinti nemandagumo.