Prisipažinti klydus ir pakeisti tikėjimą visada yra pareigos dalykas, o klaidą neigti arba slėpti – atskalūnybė.